booked.net

قرانوح

رابطة آل قرانوح الإجتماعية 

 السيد هشام يونس قرانوح - رئيساً وممثلاً للجمعية تجاه الحكومة
السيد ذهينة خالد قرانوح - نائباً للرئيس
السيدة مها فؤاد قرانوح - أمينة السر
السيد نبيهة فؤاد قرانوح - أميناً الصندوق
السيد ربيع عبد الله قرانوح - محاسباً
والأعضاء : السيد محمد يحي قرانوح - السيد ماهر محمد وجيه قرانوح - السيد صبحي يوسف قرانوح - السيد غيث محمد عدنان قرانوح